Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie oraz ustnie do protokołu. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Skargi i wnioski mogą być składane do:

Radomskie Centrum Rodziny
ul. Radomskiego 5, 26-600 Radom
pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@onkologiaradom.pl

Kierownik Przychodni RCR
Lek. Paweł Kowalczyk
Środa godz. 12.00-13.00
Radomskie Centrum Rodziny gab. nr 4

Kierownik administracyjny przychodni
Magdalena Ruta
czwartki i piątki 12.00-15.00
termin ustalany indywidualnie po uprzednim umówieniu telefonicznym 48 377 90 20 wew. 184

Koordynator administracyjny przychodni
Monika Marczak
od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-12.00

Dyrektor medyczny
dr n. med. Maciej Chwaliński
termin ustalany indywidualnie po uprzednim umówieniu w sekretariacie
Dyrekcji Radomskiego Centrum Onkologii, tel: 48 377 90 20 wew.100

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta RCO
Aneta Paulińska
Wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00
e-mail: a.paulinska@onkologiaradom.pl
Kontakt telefoniczny: 48 377 90 20 wew.124

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@nfz-warszawa.pl
poprzez ePUAP (adres skrzynki ePUAP /016ndson16/skrytka)
faksem (22) 582 84 21

Delegatura w Radomiu
ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
(codziennie od godz. 8.00 do 16.00, a w czwartki do godz. 18.00)
faksem (48) 670 96 01

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
(w poniedziałki w godz. 9.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00)
pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
faksem pod nr 22 532-82-30

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA
800 -190-590 (pon. -pt. w godz.: 8.00-20.00)