ZESPÓŁ DS. ETYKI

Informujemy, że w Klinikach Neuroradiochirurgii został powołany Zarządzeniem Dyrektora Zespół ds. Etyki. W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psychoonkolog oraz przedstawiciel pracowników. Skład Zespołu jest stały.

Zespół ds. etyki został powołany w związku z koniecznością podejmowania działań dotyczących identyfikacji i rozwiązywania problemów natury etycznej odnoszących się zarówno do pacjentów, jak i personelu Szpitala.

 1. Do zadań Zespół ds. etyki należy:
  • Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
  • Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:
   personel > pacjent, bądź jego rodzina,
   pacjent > personel,
   przełożony > pracownik,
   pracownik > pracownik.
  • Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
  • Zdefiniowanie problemów etycznych, mogących wystąpić w szpitalu i określenie sposobu ich rozwiązywania
  • Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.
  • Współpraca z innymi Zespołami działającymi na terenie szpitala oraz z Pełnomocnikiem d.s Praw Pacjenta.
 1. Do zespołu d/s Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:
  • naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny;
  • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
  • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
  • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
  • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
  • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);
  • zespół ds. etyki działa na zasadzie interwencyjnej/doraźnej.
 2. Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół ds. Etyki może odbywać się przez:
  • Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@onkologiaradom.pl
  • Zgłoszenie pisemne poprzez Sekretariat Dyrekcji lub skrzynkę z ankietami pacjentów w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds Etyki. lub
  • W przypadkach szczególnych możliwe będzie bezpośrednie zgłoszenie się do Przewodniczącego Zespołu ds. Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
 3. Wniosek powinien zawierać:
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
  • telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
  • adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
  • opis problemu etycznie wątpliwego.
  • zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane
 4. Rozpatrzenie wniosku składanego do Zespołu ds. etyki
  • Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek.
  • W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.
 5. Sprawozdawczość Zespołu ds. etyki
  • Przewodniczący Zespołu ds. etyki 2 razy w roku zwołuje posiedzenie, na którym dokonuje podsumowania działań podjętych w danym roku kalendarzowym oraz zaproponowanych działań naprawczych.
  • Sprawozdania przedkładane są do wiadomości Dyrekcji.
 6. Dokumenty związane: