Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest na wniosek pacjenta bez zbędnej zwłoki.

 

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 

  • do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego
  • poprzez wydanie kserokopii
  • poprzez wydanie wyciągu
  • poprzez wydanie odpisu
  • wydanie oryginału – z zastrzeżeniem zwrotu (tylko na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych lub gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta)
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  • na elektronicznym nośniku danych

 

Formularz wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-medycznej

Upoważnienie do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej

 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

 

  • jedna strona kopii – 0,30 zł,
  • kopia na nośniku elektronicznym – 1,50 zł.

 

Zasady odpłatności:
Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne. Za każde kolejne udostępnienie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

W przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej DiLO (diagnostyki i leczenia onkologicznego) nie pobiera się opłat za przygotowanie do udostępnienia.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 01.12.2022 r. – 28.02.2023 r.
1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kopii wyciąg, odpis lub kopia na elektrycznym nośniku danych
Maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia Maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia Maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
III kwartał 2022 r. – 6480,67 zł 12,96 zł 0,45 zł 2,59 zł

Podstawa prawna: *Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849).